Ekstruzja — Extrusion

Folie PS, PP w roli — PS, PP foils in roll

Firma PGA zajmuję się ekstruzją tj. produkcją folii PS przeznaczoną do termoformowania na użytek własny, jak i na sprzedaż.

Dzięki trzem własnym liniom produkcyjnym do ekstruzji folii jesteśmy praktycznie niezależni od zewnętrznych dostawców i mamy ciągłą kontrolę nad jakością produktu. Mamy możliwość produkcji folii technicznych czarnych, jak i kolorowych, oraz folii z oryginału i recyklingu w wariancie jedno, lub dwu warstwowym oraz jedno lub dwu kolorowym.

 

PGA company deals with extrusion, i. e. production of PS film intended for thermoforming for own use as well as for sale.

Thanks to our three production lines for film extrusion, we are practically independent of external suppliers and have constant control over the quality of the product. We are able to produce technical films in black and coloured, as well as films from the original and recycled in one or two layers and one or two colours.
Produkujemy folie z antystatykiem powierzchniowym oraz wewnętrznym nakładane techniką zanurzania, jak również techniką mieszania. — We produce foils with surface and internal antistatic applied by dipping technique as well as by mixing technique.
Produkcję wykonujemy z: — We produce from:
  • powierzonego surowca — entrusted raw material
  • ze swojego surowca, gdyż niewykorzystany materiał przetwarzamy w regranulat i w ten sposób ograniczamy ilość powstających odpadów — from our raw material, because we process unused material into regranulate and thus reduce the amount of waste generated
  • z zakupionego surowca u stałych sprawdzonych dostawców — from purchased raw materials from reliable suppliers
  • z oryginału 100%  — the 100% oryginal
  • z recyklingu 100% — the 100% recycling
Produkowana przez naszą firmę folia jest dostępna w szerokości od 260 mm do 800 mm oraz grubości od 0,2 mm do 1,7 mm. — The foil produced by our company is available in widths from 260 mm to 800 mm and thicknesses from 0.2 mm to 1.7 mm.
 

 

Posiadamy skaner do kontrolowania ciągłej grubości folii na całej powierzchni.

We have a scanner to control the continuous thickness of the film on the whole surface.

Folie moletowane przekładkowe — Ruffled interlayer films

Jeden z naszych ekstruderów przystosowany jest do produkcji folii moletowanej z PP na przekładki, która ma zastosowanie w przemyśle gumowym jako przekładka poszczególnych warstw mieszanki gumowej, oraz jako wkłady do szuflad, jak również obrzeży ogrodniczych.

Możemy produkować różny molet po dwóch stronach.

Folie te charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami wytrzymałościowymi oraz odpornością temperaturową.

 

One of our extruders is adapted for the production of PP fluted film for spacers, which is used in the rubber industry as a spacer of individual layers of rubber compound, as well as as as inserts for drawers and garden edges.

We can produce different molet on two sides.

These films are characterized by very good strength parameters and temperature resistance.